Menu
.
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.

Algemene voorwaardenAlgemene voorwaarden


Naam ondernemer: Onderdelenhuis.nl

Handelend onder de naam/namen:

- Onderdelenhuis.nl


Vestigingsadres:

Nieuwe Ebbingestraat 86
9712NP Groningen


Telefoonnummer: 050-3185080


Bereikbaarheid:

maandag vanaf 10.00 uur tot 18.00 uur

Van dinsdag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 18.00 uur

zaterdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur


E-mailadres: [email protected]KvK-nummer: 75514664

Btw-nummer: NL001398656B53Hierna te noemen gebruiker.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

"gebruiker": de gebruiker van de algemene voorwaarden;

"afnemer": een wederpartij die een natuurlijke persoon is en al dan niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

"koop": de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die al dan niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een afnemer waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

1. Alle door gebruiker uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 14 dagen, tenzij in de offerte anders aangegeven.

2. Gebruiker kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat die door afnemer herkend hadden moeten worden.

3. Gebruiker is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de afnemer schriftelijk binnen de geldigheidsduur van de offerte wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.(Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 1)

Artikel 4. Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering via magazijn van gebruiker te Groningen.

2. De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan. 3. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de afnemer. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 5. Levertijd

1. De door gebruiker opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens met overmacht met nooit meer dan één week overschrijden.

2. Bij niet tijdige levering dient de afnemer gebruiker schriftelijk in gebreken te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

3.Doorgaans worden al je bestellingen dezelfde dag nog verzonden mits op voorraad en voor 16:00 uur besteld. Dit kun je zien aan de voorraad indicatie bij het product.

Staat er een streepje bij de voorraadindicatie neem dan contact met ons op voor de levertijd.

Artikel 6. Technische eisen

Indien de in Nederland te leveren artikelen buiten Nederland moeten worden gebruikt is gebruiker er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, doch uitsluitend wanneer bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland uitdrukkelijk melding is gemaakt.

Artikel 7. Garantie en Retourneren

1. Gebruiker garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode van 12 maanden na levering althans gedurende een periode die door de producent van betreffende artikel wordt gegarandeerd.

2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is de gebruiker verplicht binnen 30 dagen nadat de afnemer hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen.

3. De gebruiker kan er voor kiezen de zaken te vervangen.

4. De afnemer kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantie periode:

de gebruiker tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen;

indien de afnemer aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen;

5. De garantie vervalt indien de afnemer schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.

  1. De afnemer dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer, dan wel etiketten, van een zaak verwijderd zijn of gewijzigd.
  2. Retourneren: Het artikel moet onbeschadigd zijn en – voor zover redelijkerwijs mogelijk- in de originele verpakking zitten. Als het artikel is gebruikt en dit gaat verder dan alleen het vaststellen van de kenmerken en werking van het product kan Onderdelenhuis.nl kosten in rekening brengen. Mocht het product en/of productverpakking beschadigd zijn dan kunnen wij een eventuele waardevermindering in rekening brengen.
  3. Bepaalde artikelen kun je niet retourneren, dit geldt voor producten met een beperkte houdbaarheid datum of producten waarop een verzegeling is aangebracht.
  4. Elektronische onderdelen zoals modules, printplaten nemen wij niet retour.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

Gebruiker blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen

1. De afnemer dient de gekochte zaken bij levering -of zo spoedig mogelijk- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de afnemer na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

of de juiste zaak is geleverd;

of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of- indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de afnemer deze binnen 3 dagen na levering aan gebruiker te melden.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de afnemer binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te melden aan gebruiker.

Artikel 10. Prijsverhoging

1. Indien gebruiker met de afnemer een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste twee weken na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na twee weken na het sluiten van de overeenkomst heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer beloopt dan 5/p>

Artikel 11. Betaling

1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling netto contant, of via Ideal plaats te vinden. In niet aan deze voorwaarden is voldaan is er geen sprake van een overeenkomst.

Artikel 12. Verzendkosten c.q. behandelingskosten en annuleren.

De verzendkosten c.q. behandelingskosten bedragen, tenzij anders overeengekomen 5,95 euro per bestelling.

i.v.m. een snelle geautomatiseerde orderverwerking kan een verzoek tot annulering alleen overdag behandeld worden tussen 08:00 uur en 17:00 uur op voorwaarde dat de bestelling nog niet verwerkt is.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot een herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom.

2. Voor plaatsing van zaken bij afnemer heeft gebruiker een verzekering gesloten die de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid dekt voor een bedrag, gebruikelijk in de branche van de gebruiker. In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de afnemer jegens gebruiker beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in het onderhavige geval.

3. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 7 van deze voorwaarden.

4. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van de gebruiker of haar ondergeschikten.

Artikel 14. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie word begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waaronder gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij gebruiker daaronder begrepen.

2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van de gebruiker is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft gebruiker bevoegd de afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of verdag bevoegde rechter.

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping


Modelformulier voor herroeping


(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*


c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
d. [Naam consumenten(en)]
e. [Adres consument(en)]
f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.


Algemene voorwaarden koop, levering en plaatsing Zonnestroomsystemen

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Consument: de eigenaar of huurder van de woning/opstal die opdracht geeft tot het voor zijn rekening leveren en plaatsen van een Zonnestroomsysteem en die voor wat betreft deze opdracht niet handelt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf;

1.2 Leverancier: Onderdelenhuis.nl handelend onder de merknaam Onderdelenhuis.nl;

1.3 Schriftelijk: onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail, fax, toestemming per internet of elektronisch via klantdossier.

1.4 Offerte: een schriftelijk aanbod (waaronder begrepen een elektronisch aanbod) van de Leverancier om tegen een bepaalde prijs een Zonnestroomsysteem, dat aan een vastgesteld kwaliteitsniveau voldoet, te leveren en plaatsen;

1.5 Koopovereenkomst: de overeenkomst inzake de koop, levering en plaatsing van een Zonnestroomsysteem die tot stand komt op het moment dat Consument de Offerte van Leverancier schriftelijk (waaronder begrepen elektronisch) accepteert.

1.6 Zonnestroomsysteem: een compleet, goed geconfigureerd en net gekoppelde systeem dat bestaat uit zonnepanelen, bijpassende omvormer(s), bevestigingsmaterialen, benodigde kabels en connectoren en een monitoringsunit, voorzien van een gebruikershandleiding en andere relevante documenten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van Leverancier aan de Consument en op alle Koopovereenkomsten tussen Leverancier en Consument met betrekking tot de levering en plaatsing van een Zonnestroomsysteem naar aanleiding van de door Onderdelenhuis.nl georganiseerde groepsaankoop, met algehele uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden die door Leverancier worden gehanteerd.

2.2 Het afwijken van deze algemene voorwaarden is niet toegestaan.

Artikel 3. De Offerte

3.1 De Offerte wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst door Consument.

3.2 De in de Offerte genoemde kosten van levering en plaatsing van het volledige Zonnestroomsysteem en de kosten voor eventueel meerwerk zullen overeenstemmen met de (meerwerk)prijzen zoals genoemd in het aanbod dat Leverancier heeft uitgebracht aan Vereniging Eigen Huis naar aanleiding van de door Vereniging Eigen Huis georganiseerde groepsinkoop.

3.3 De Offerte omvat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de te leveren materialen en uit te voeren werkzaamheden. De omschrijving dient voldoende gedetailleerd te zijn om een goede beoordeling van de Offerte door Consument mogelijk te maken.

3.4 De leveringsdatum wordt na betaling van het genoemde bedrag in de Koopovereenkomst door de Consument aan de Leverancier, in nader overleg tussen partijen bepaald.

3.5 De Offerte vermeldt de volledige kosten die in verband met het leveren en plaatsen van het Zonnestroomsysteem bij Consument in rekening zullen worden gebracht met uitzondering van de kosten voor eventueel meerwerk dat redelijker wijze pas op locatie zichtbaar dan wel bekend (gemaakt) wordt en mits het niet gaat om gangbare werkzaamheden die verband houden met levering en plaatsing van het zonnestroomsysteem.

3.6 De Offerte dan wel de Koopovereenkomst vermeldt de betalingswijze en tevens het moment waarop een betaling moet worden gedaan.

3.7De Offerte en de bijbehorende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, calculaties en berekeningen die door de Leverancier of in zijn opdracht zijn gemaakt, blijven eigendom van de Leverancier. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden worden verstrekt, gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd worden.

Artikel 4. Totstandkoming van de Koopovereenkomst

4.1 De Koopovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van de Offerte door de Consument.

4.2 De aanvaarding gebeurt Schriftelijk (waaronder begrepen elektronisch via klantdossier). Indien Consument de Offerte Schriftelijk aanvaardt, bevestigt Leverancier de totstandkoming van de Koopovereenkomst Schriftelijk aan de Consument, in verband met de overeengekomen prijs voor de levering en plaatsing van het Zonnestroomsysteem.

Artikel 5. Verplichtingen van Leverancier

5.1 De Leverancier is verplicht de werkzaamheden goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de Koopovereenkomst uit te voeren.

5.2 De Leverancier staat in voor de goede hoedanigheid van het geleverde en geplaatste Zonnestroomsysteem en voor zijn tijdige levering.

5.3 De Leverancier zal de Consument er tijdig, uiterlijk bij het uitreiken van de Offerte, op wijzen als voor de plaatsing van het Zonnestroomsysteem een vergunning van overheidswege vereist is, voor zover dit bij de Leverancier op dat moment bekend is. Indien een vergunning noodzakelijk is, draagt de Consument er zorg voor dat de vergunning wordt aangevraagd en uiterlijk op de datum van levering en plaatsing van het Zonnestroomsysteem aanwezig is. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de Consument. Waar mogelijk zal de Leverancier de Consument van nadere informatie voorzien met betrekking tot het aanvragen van een vergunning.

5.4 De Leverancier draagt het risico voor het werk, met uitzondering van de beschreven situatie in artikel 6.2, met ingang van het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden tot het moment waarop levering en plaatsing van het Zonnestroomsysteem heeft plaatsgevonden.

5.5 De Leverancier wordt geacht bekend te zijn met de overheidsvoorschriften en voorschriften van nutsbedrijven die voor de levering en plaatsing van belang zijn, voor zover deze op de dag van de totstandkoming van de Koopovereenkomst gelden. De gevolgen die aan de naleving van deze voorschriften verbonden zijn komen voor zijn rekening.5.6 De Leverancier kan voor de uitvoering van de werkzaamheden gebruik maken van derden, maar is daarvoor altijd zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk.

5.7 De Leverancier is, met uitzondering van dakpannen die in slechte staat verkeren, aansprakelijk voor schade aan de eigendommen van de Consument. Leverancier vrijwaart Consument in dat geval ook tegen aanspraken van derden.

5.8 De Leverancier is verplicht zich tegen de genoemde risico’s te verzekeren. Leverancier zal indien nodig op eerste verzoek van Consument inzage geven in de betreffende verzekeringspolis.

5.9 De Leverancier is verplicht om, nadat het Zonnestroomsysteem is geleverd en geplaatst, alle verpakkingsmaterialen mee te nemen.

Artikel 6. Verplichtingen van Consument

6.1 De Consument zorgt ervoor dat de Leverancier tijdig kan beschikken over de gedeelten van de woning of het terrein waaraan de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Als de Leverancier vóór of uiterlijk bij het sluiten van de Koopovereenkomst aan Consument heeft medegedeeld dat het voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is dat de woning of het terrein geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd, zorgt de Consument tijdig voor die ontruiming.

6.2 De Consument zorgt ervoor dat het dak deel waar het Zonnestroomsysteem geplaatst wordt in goede conditie verkeert op het moment van uitvoering van de werkzaamheden. Mocht tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden blijken dat de staat van het dak deel dusdanig is dat plaatsing uit veiligheidsoverwegingen niet verantwoord is, heeft Leverancier het recht om de plaatsing op te schorten totdat het betreffende dak deel door Consument zodanig is hersteld dat plaatsing alsnog mogelijk is. Herstelkosten van het dak zijn voor rekening van Consument. Extra kosten vanwege het her plannen of annuleren van de levering en plaatsing van het Zonnestroomsysteem komen -voor zover redelijk –voor rekening van de Consument”.

6.3 De Consument verklaart ervan op de hoogte te zijn dat het technisch noodzakelijk kan zijn om een extra groep in de meterkast te plaatsen en dat vanuit de meterkast een kabel (afgewerkt door middel van een kabelgoot) naar de zonnepanelen wordt aangebracht. De kabel wordt in overleg met de Consument geplaatst in het trappenhuis of aan de buitenzijde van de woning (echter niet via de grond).

6.4 De Consument verklaart ervan op de hoogte te zijn dat het technisch noodzakelijk kan zijn dat de omvormer op een in overleg met de Consument te bepalen zichtbare plek, tegen een verticale muur met voldoende ventilatie mogelijkheden, in de woning wordt geplaatst en dat de omvormer overdag een licht zoemend geluid maakt dat hoorbaar is inde woning.

6.5 In het geval dat de Consument op de dag van levering en plaatsing geen toestemming geeft voor het uitvoeren van de in dit artikel genoemde werkzaamheden waardoor het Zonnestroomsysteem niet kan worden aangebracht, behoudt de Leverancier zich het recht voor om bij Consument kosten in rekening te brengen.

6.6 De Consument zorgt ervoor dat Leverancier op het werk tijdig kan beschikken over elektriciteit, gas en water. De kosten van elektriciteit, gas en water ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden zijn voor rekening van de Consument.

6.7 Gezien de mogelijkheid van pan breuk wordt de Consument verzocht reserve dakpannen ter beschikking te stellen indien de Consument daarover beschikt.

6.8 Is een vergunning vereist, zoals bedoeld in artikel 6 lid 3, dan is de Consument er verantwoordelijk voor dat met betrekking tot de plaatsing van het Zonnestroomsysteem een melding bij de gemeente wordt gedaan en dat de vergunning wordt afgegeven alvorens het Zonnestroomsysteem wordt geleverd en geplaatst.

6.9 Als de Consument huurder is van de woning, zorgt hij ervoor dat uiterlijk op de datum van levering en plaatsing van het Zonnestroomsysteem, een schriftelijke toezegging van de verhuurder voor plaatsing van het Zonnestroomsysteem aanwezig is. Bij het ontbreken van toestemming van de verhuurder zal het Zonnestroomsysteem niet geplaatst worden. Extra kosten vanwege het herplannen of annuleren van de levering en plaatsing van het Zonnestroomsysteem komen –voor zover redelijk –voor rekening van de Consument.

Artikel 7. Onvoorziene omstandigheden

7.1 De Consument draagt het risico en de gevolgen van vertraging in de levering en plaatsing van Zonnestroomsystemen voor zover dit verband houdt met het aantreffen van een zaak (zoals de aanwezigheid van asbest) die het nakomen van de verplichtingen uit de Koopovereenkomst voor de Leverancier belemmert dan wel bemoeilijkt, tenzij de Leverancier redelijkerwijs van de aanwezigheid van die zaak op de hoogte was of op de hoogte behoorde te zijn.

7.2 Wanneer zich onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de uitvoering van het werk voordoen, deelt de Leverancier dit zo spoedig mogelijk aan de Consument mee en treden zij met elkaar in overleg.

Artikel 8. Prijs en betaling

8.1 De door de Leverancier in de Offerte opgenomen prijs is inclusief BTW en heeft betrekking op alle kosten, inclusief de vooraf overeengekomen meerwerkkosten, die verbonden zijn aan het leveren en plaatsen van het Zonnestroomsysteem. Kosten van eventueel meerwerk dat redelijkerwijze noodzakelijk blijkt te zijn en niet behoort tot de gangbare werkzaamheden die verband houden met levering en plaatsing van het zonnestroomsysteem ofdat op verzoek van de Consument pas op de dag van levering en plaatsing wordt afgesproken en uitgevoerd zijn niet inbegrepen in de prijs. Deze extra werkzaamheden en kosten dienen direct schriftelijk te worden vastgelegd en door beide partijen te worden ondertekend.

8.2 De prijs die de Consument moet betalen kan na het tot stand komen van de Koopovereenkomst niet meer worden gewijzigd, behalve in het geval van onvoorziene omstandigheden en wettelijke wijzigingen van de omzetbelasting.

8.3 De betalingsregeling is als volgt: a. 50% dient voorafgaand aan de planning betaald te worden op basis van de Koopovereenkomst. b. 50% plus eventuele meerkosten na levering en plaatsing van het Zonnestroomsysteem. De betalingstermijn is 14dagen na verzending van de factuur.

8.4De Consument ontvangt na aanvaarding van de Offerte een order bevestiging in verband met de overeengekomen prijs voor de levering en plaatsing van het Zonnestroomsysteem. Hierin worden de verschillende betalingsmomenten genoemd.

8.5Steeds bij het verschuldigd worden van een betaling stuurt de Leverancier een betalingsbericht aan de Consument. De betreffende betaling moet, tenzij uit de betalingsregeling anders blijkt, binnen tien dagen na de datum van verzending van het betalingsbericht worden voldaan.

Artikel 9. Levering en plaatsing

9.1 Leverancier spreekt met Consument een datum af waarop het Zonnestroomsysteem zal worden geleverd en/of geplaatst.

9.2 De leveringsdatum kan in overleg tussen Leverancier en Consument worden verplaatst.

9.3 Indien Leverancier op de afgesproken datum niet tot levering en/of plaatsing van het Zonnestroomsysteem over gaat en de Consument als gevolg daarvan schade lijdt, dan is de Leverancier gehouden om de Consument een gefixeerde schadevergoeding van € 50 te betalen, tenzij Consument kan aantonen in redelijkheid meer schade te hebben geleden.

9.4 Op het moment dat het Zonnestroomsysteem is geleverd, geplaatst en functioneert, is de levering voltooid. Ter vaststelling van dit moment stelt Leverancier een digitaal opleveringsrapport op. Het opleveringsrapport wordt door zowel Leverancier als Consument ondertekend. Na ondertekening van het opleveringsrapport komt het Zonnestroomsysteem voor risico van de Consument.

9.5 Alle geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier tot het moment dat Consument aan alle betalingsverplichtingen uit de Koopovereenkomst heeft voldaan.

Artikel 10. Garantie en kwaliteit

10.1 De Leverancier garandeert gedurende tien jaar dat het Zonnestroomsysteem:

·geschikt is voor het doel waarvoor dat is bestemd.

·in overeenstemming is met de overeengekomen specificaties en de eigenschappen bezit die de Consument op grond van de Koopovereenkomst mag verwachten.

·geheel compleet en gereed voor gebruik is en dat alle onderdelen, hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken, die noodzakelijk zijn voor het realiseren van het doel waarvoor het Zonnestroomsysteem is bestemd, worden meegeleverd, ook indien zij niet met name zijn genoemd.

·vrij is van gebreken en dat de werkzaamheden tot plaatsing worden verricht door gebruik te maken van deugdelijk materiaal en gereedschap en worden uitgevoerd door vakkundig personeel.

·voldoet aan de in Nederland geldende wettelijke eisen en overige (internationale) voorschriften.

·voldoet aan alle relevante wettelijke bepalingen waaronder die op het gebied van kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid.

10.2 De Leverancier garandeert dat de zonnepanelen een vermogen hebben van

·minimaal 90% gedurende 10 jaar na de datum van levering en plaatsing.

·minimaal 80% gedurende 25 jaar na de datum van levering en plaatsing.

10.3 Indien Leverancier in gebreke blijft ten aanzien van het voldoen aan haar garantieverplichting en overgaat tot vervanging, herstel of hernieuwde uitvoering, dan geldt ook voor vervangen, herstelde of hernieuwd uitgevoerde zaken de garantie zoals hierboven omschreven, gerekend vanaf de initiële aanschafdatum.

10.4 Het bepaalde in dit artikel laat de aansprakelijkheid van de Leverancier op grond van de wet ongemoeid.

10.5 De garanties die uit hoofde van de Koopovereenkomst aan de Consument worden verstrekt gaan over op de opvolgend eigenaar van de woning waarin het Zonnestroomsysteem is geleverd en geplaatst. Bij beëindiging van de verhuur gaat de garantie van de leverancier over op de verhuurder, als het Zonnestroomsysteem ongewijzigd achterblijft op de woning. In geval de Consument het Zonnestroomsysteem verwijdert of verandert, vervalt de garantie van de leverancier.

10.6Indien aan het systeem wijzigingen, reparaties, aanpassingen, toevoegingen en dergelijke worden uitgevoerd welke niet door de Leverancier zijn uitgevoerd, vervallen alle aanspraken op garantie,doch uitsluitend voor zover deze van invloed zijn op het functioneren van het algehele zonnestroomsysteem.

Artikel 11. Tekortkomingen en aansprakelijkheid

11.1 De Consument dient een eventuele klacht met betrekking tot (de plaatsing van) het geleverde Zonnestroomsysteem binnen bekwame tijd te melden. Klachten kunnen schriftelijk of elektronisch bij de Leverancier worden ingediend. De klacht moet volledig en duidelijk worden omschreven.

11.2 Als de Consument de Leverancier van een tekortkoming op de hoogte stelt, is de Leverancier verplicht om zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan de Consument mee te delen of hij bereid is de tekortkoming te verhelpen. Tevens geeft de Leverancier aan op welke wijze en wanneer hij tot herstel zal overgaan. Als hij daartoe niet bereid is, vermeldt hij de redenen daarvan.

11.3 De Leverancier zal tekortkomingen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een redelijke termijn herstellen, met uitzondering van die waarvan hij aannemelijk maakt dat de oorzaak daarvan is toe te rekenen aan de Consument. Voor de uit de tekortkoming voortvloeiende schade is Leverancier aansprakelijk.

11.4 Indien binnen 10 jaar na de levering en plaatsing van het Zonnestroomsysteem sprake blijkt te zijn van een tekortkoming met betrekking tot constructie, plaatsing, bouwkundige functionaliteit, afwerking, materiaal, etc. waardoor het geleverde niet (geheel of gedeeltelijk) meer voldoet aan de in artikel 11 omschreven garantie zal Leverancier voor zijn rekening, op eerste aanzegging, indien redelijkerwijs mogelijk, binnen twee weken tot herstel, vervanging of hernieuwde uitvoering overgaan, onverminderd de overige wettelijke rechten die Consument toekomen.

11.5 Indien binnen 10 jaar na de levering van het Zonnestroomsysteem blijkt dat de geleverde en geplaatste zonnepanelen geen minimaal vermogen van 90% leveren zal de Leverancier zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 14dagen overgaan tot het vervangen dan wel herstel van desbetreffende zonnepanelen van het systeem, zodat hieraan wel wordt voldaan.

11.6 Indien binnen 25jaar na de levering van het Zonnestroomsysteem blijkt dat de geleverde en geplaatste zonnepanelen geen minimaal vermogen van 80% leveren zal de Leverancier zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 14dagen overgaan tot het vervangen dan wel herstel van desbetreffende zonnepanelen van het systeem, zodat hieraan wel wordt voldaan dan wel tot het betalen van een geldelijke vergoeding.

11.7 De aansprakelijkheid van de Leverancier voor schade is beperkt tot het bedrag waarvoor in voorkomend geval door de verzekeraar van de Leverancier dekking wordt geboden (zijnde een bedrag van maximaal € 500.000 per gebeurtenis), tenzij de schade hem niet kan worden toegerekend.

11.8 De Leverancier vrijwaart de Consument tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van zijn werk is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de Leverancier of van zijn ondergeschikten of van andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

Artikel 12. In gebreke blijven van de Consument

12.1 De Consument dient een betaling binnen de door de Leverancier aangegeven termijn te verrichten. Indien de Leverancier de betaling niet binnen de aangegeven termijn heeft ontvangen zendt hij de Consument een betalingsherinnering toe. Daarin geeft hij de Consument de gelegenheid om binnen 14dagen na verzending daarvan alsnog tot betaling over te gaan. Indien ook binnen deze termijn niet tot betaling wordt overgegaan is de Consument in verzuim.

12.2 Als na het verstrijken van de termijn van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de Leverancier gerechtigd rente en kosten, voor zover wettelijk toegestaan, in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Artikel 13. In gebreke blijven van de Leverancier

13.1 Indien de Leverancier zijn verplichtingen in verband met de levering van het Zonnestroomsysteem niet nakomt, kan de Consument hem aanmanen om zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een redelijke termijn alsnog tot uitvoering van de Koopovereenkomst over te gaan. De aanmaning dient schriftelijk of elektronisch te geschieden. Indien de termijn verstrijkt zonder dat de Leverancier tot het uitvoeren van de Koopovereenkomst is overgegaan is de Leverancier in verzuim.

13.2 De Consument is bevoegd, als de Leverancier na verloop van 14 dagen na verzending van de in het vorige lid bedoelde aanmaning in gebreke blijft, om de Koopovereenkomst te ontbinden, voor zover de betreffende tekortkoming van de Leverancier de ontbinding rechtvaardigt.

13.3 In het in het vorige lid bedoelde geval heeft de Consument recht op vergoeding van de uit het in gebreke blijven van de Leverancier voortvloeiende schade en kosten.

13.4 De Consument zorgt ervoor dat de kosten die voor de Leverancier voortvloeien uit de toepassing van de vorige leden binnen redelijke grenzen blijven.

Artikel 14. Overmacht

14.1 Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de nakoming van een verbintenis verhinderen en niet zijn toe te rekenen aan degene die de verbintenis op zich heeft genomen.

14.2 Tijdens een situatie van overmacht worden de verplichtingen van de partij die aan de verbintenis moet voldoen opgeschort.

14.3 Indien de situatie van overmacht langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd om de Koopovereenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel15. Opschorting van de betaling Indien het Zonnestroomsysteem niet voldoet aan de Koopovereenkomst, dan wel in het geval de Leverancier de Koopovereenkomst niet nakomt, heeft de Consument het recht om de betaling op te schorten, indien aan de daarvoor geldende wettelijke vereisten is voldaan en het op te schorten bedrag in redelijke verhouding staat tot de geconstateerde tekortkoming. Bij voorkeur bericht de Consument schriftelijk of elektronisch aan de Leverancier op welke grond de opschorting berust.

Artikel 16. Overdracht van verplichtingen Leverancier zal de verplichtingen die voor haar uit de Koopovereenkomst voortvloeien geheel noch gedeeltelijk aan derden overdragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Consument.

Artikel 17. Ontbinding De Consument heeft het recht om de Koopovereenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien de Leverancier in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, zijn bedrijf heeft stilgelegd of geliquideerd, er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen of zijn bedrijf heeft overgedragen aan derden.

Artikel 18. Geschillen

18.1 Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

18.2 Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Consument zijn woonplaats heeft.

Artikel 19. Toepasselijk recht Op de Koopovereenkomst, waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.